Czas i koszty wysyłki na terenie Polski

Materace są pakowane w worki z materiału nadającego się do recyklingu, które można używać np. do przechowywania sypialnianych akcesoriów. 

Średnica rolki dla rozmiaru 80-140- max 50 cm 
Wysokość rolki – 70 cm max
Średnica rolki dla rozmiaru 140-220- max 60 cm
Wysokość rolki- max 90 cm.

Waga różni się w zależności od wybranego materacu.

Materace zapakowane są w folię (również nadaje się do recyklingu) i należy je odpakować zgodnie z załączoną ulotką- ROZPAKOWANIE nie później, niż w ciągu 1,5 miesiąca od ich dostarczenia.

Dostarczanie materaca w takiej formie umożliwia łatwy transport czy też wniesienie. Już nie potrzeba 4 osób, aby materac znalazł się w sypialni. Wykonanie materaca z wysokiej jakości materiałów gwarantuje szybki powrót materaca do właściwego rozmiaru po rozpakowaniu z rolki.

Termin realizacji zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie trwa przeważnie od 2 do 10 dni roboczych. Każdorazowo, po złożeniu zamówienia, przesyłamy informację o przewidywanym terminie realizacji.
Warto pamiętać, aby zamawiając przed wyjazdem na urlop lub w okresach świątecznych dodać do spodziewanego czasu dostawy dodatkowe 3 dni zapasu, ponieważ daje to komfort na ewentualne opóźnienia w doręczeniu przesyłki (szczególnie w okresach wzmożonego ruchu takich jak różnego rodzaju święta).

Przesyłka za pomocą BL Paczka.

 • Niniejszy Regulamin Usług Świadczonych w Ramach Platformy BL PACZKA określa warunki świadczenia usług przez spółkę BL Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000975638, posiadającą NIP 5213971463, REGON 522241892, z kapitałem zakładowym 100.000 PLN („Usługodawca”) w ramach platformy internetowej BL Paczka dostępnej pod adresem internetowym: www.blpaczka.com.

 • Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota brutto (łączna cena wraz z podatkami, do których uiszczenia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest Usługodawca) należna Usługodawcy w związku z Usługami Cyfrowymi świadczonymi na rzecz Klienta i płatna przez Klienta.

 • Dni Robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 9.00 – 17.00.

 • Przewoźnik – podmiot trudniący się zawodowo przewozem lub spedycją rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz pracownik, współpracownik lub inna osoba działająca w imieniu i na rzecz tego podmiotu, który realizuje Usługę Przewozu na rzecz Klienta na podstawie umowy zawartej przez usługodawcę z tym podmiotem. Lista Przewoźników współpracujących z Usługodawcą wymieniona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 • Przesyłka – przedmiot Usługi Przewozu udostępniony przez Klienta – Przewoźnikowi celem realizacji Usługi Przewozu.

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Usług Świadczonych w Ramach Platformy BL PACZKA.

 • Regulamin Usługi Przewozu – dokument określający warunki świadczenia Usługi Przewozu przez wybranego przez Klienta Przewoźnika, dla każdego z Przewoźników dostępnych w ramach Platformy i wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 • Usługa Przewozu – usługa świadczona przez wskazanego przez Klienta Przewoźnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z odpowiednim Regulaminem Usługi Przewozu, po zawarciu Umowy w wyniku złożenia Zamówienia składanego poprzez Platformę, zlecana przez Usługodawcę do realizacji przez Przewoźnika na rzecz Klienta i opisana w ramach Platformy oraz. Załącznika nr 1 do Regulaminu. Usługodawca nie świadczy Usługi Przewozu, a jedynie zleca w swoim imieniu jej wykonanie na rzecz Użytkownika przez wskazanego przez Użytkownika Przewoźnika.

 • Usługodawca – BL LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie po adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 0000975638, NIP: 5213971463, REGON: 52224189200000, kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, adres strony internetowej: www.blpaczka.com, adres poczty elektronicznej: kontakt@blpaczka.com.

 • Wsparcie Klienta – świadczona przez Usługodawcę Usługa Cyfrowa polegająca na obsłudze Klienta w zakresie korzystania z Platformy oraz Usług, w tym w zakresie wsparcia technicznego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Klienta w szczególności w zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usług Cyfrowych, rejestracji i korzystania z Konta, zasad składania Zamówień, warunków Umowy, warunków reklamacji dotyczących poszczególnych usług określonych w Regulaminie oraz zasad płatności za Usługi Cyfrowe.

 2. Regulamin i Usługi Cyfrowe skierowane są wyłącznie do Klientów będących Przedsiębiorcami. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że posiada status Przedsiębiorcy, a Regulamin i Umowa ma dla niego charakter zawodowy.

 3. Informacje prezentowane w ramach Platformy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl Kodeksu Cywilnego.

 4. Korzystanie z Platformy, w szczególności korzystanie z Usług Cyfrowych i złożenie Zamówienia, lub zawieranie Umów jest możliwe pod warunkiem spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient oraz akceptacji Regulaminu.

 5. Usługodawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Platformy osobom trzecim - podwykonawcom. Usługodawca dokłada starań, aby nie miało to wpływu na zakres oraz jakość usług świadczonych na podstawie Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, podkreśla się, że nie dotyczy to realizacji Usługi Przewozu, za którą w każdym przypadku odpowiada Przewoźnik.

 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w ramach formularza rejestracji Konta prawdziwych, dokładnych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych;

  2. podawania w ramach Formularza prawdziwych, dokładnych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, w związku ze złożeniem Zamówienia, zawarciem Umowy lub korzystaniem z Usług Cyfrowych;

  3. korzystania z Usług Cyfrowych w sposób zgody z Regulaminem oraz niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy i Platformy;

  4. korzystania z Usług Przewozu w sposób zgodny z Regulaminem i Regulaminem Usługi Przewozu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  5. terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Usługodawcę kosztów w pełnej wysokości;

  6. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  7. niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Platformie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych); (ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Platformy; (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Usługodawcy, w szczególności podanych w ramach Platformy.

 7. Klient niniejszym upoważnia Usługodawcę do odbioru od Przewoźnika kwoty płatności przy okazji Usługi Przewozu dotyczącej Przesyłki z płatnością przy odbiorze (za pobraniem) . Zasady przekazania kwoty płatności za Przesyłkę przez Usługodawcę do Klienta zostały określone w § 5 ust. 5 Regulaminu.

Przesyłki za pomocą Zadbano.pl

 • Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług świadczonych przez DTS Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000377857, o numerze NIP: 5222970730, o numerze Regon: 142806090.

 • Przed skorzystaniem z usług należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią właściwego Regulaminu usług, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazanym poniżej zwrotom, pisanym w treści Regulaminu wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 • ZADBANO/DTS - DTS Transport Sp. z o.o., spółka realizująca Usługi na zlecenie Zleceniodawców.

 • Zleceniodawca - osoba prawna, fizyczna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z DTS umowę o świadczenie Usług.

 • Usługi - usługi przewozu przesyłek, a także opcjonalnie usługi: wniesienia, ustawienia, rozpakowania, wyniesienie opakowań po rozpakowaniu, montażu, instalacji w miejscu użytkowania i podłączenia urządzeń do mediów: prądu, gazu, wody i kanalizacji, zabrania elektrozłomu, lub pobrania kwoty stanowiącej zapłatę za dostarczany towar (COD).

 • Umowa - umowa o świadczenie usług Kurier DTS zawierana pomiędzy DTS Transport Sp. z o.o. a Zleceniodawcą.

 • Kurier - pracownik świadczący usługi na zlecenie DTS wykonujący usługi dostawy, oraz usługi dodatkowe realizowane podczas dostawy.

 • Montażysta - pracownik świadczący usługi na zlecenie DTS wykonujący usługi montażu mebli i innych artykułów przeznaczonych do montażu.

 • Instalator - pracownik świadczący usługi na zlecenie DTS wykonujący usługi instalacji sprzętów AGD i RTV.

 • Protokół dostawy - list przewozowy, zawierający opis warunków świadczenia usługi: jak adres dostawy, termin dostawy, lista przewożonych przesyłek, podpisywany przez Klienta przy dostawie w obecności Kuriera.

 • Cennik - dokument określający ceny za Usługi oferowane Zleceniodawcom i Klientom z którymi DTS zawarł pisemne umowy o świadczenie Usług (Klienci biznesowi), jak również Klientom, z którymi DTS zawarł umowy w innej formie (Klienci Indywidualni).

 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Nadawca - osoba prawna, fizyczna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania Usługi. Adres Nadawcy każdorazowo wskazany jest przez Zleceniodawcę w momencie zamówienia Usługi.

 • Odbiorca | Klient - osoba, której dane zostały wskazane podczas rejestracji zlecenia Usługi, jako odbiorca Usługi. Adres Odbiorcy wskazany jest każdorazowo przez Zleceniodawcę w momencie zamówienia Usługi.

 • Centrum Logistyczne | CL - jednostka organizacyjna DTS wchodząca w skład zintegrowanej sieci logistycznej. W skład aktualnej listy CL wchodzą: Warszawa, Sosnowiec, Łódź, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Olsztyn.

 • Pobranie | COD | Przesyłka pobraniowa - usługa dodatkowa polegająca na odbiorze zapłaty za dostarczany towar, w wysokości wskazanej przez Zleceniodawcę lub/i Nadawcę, przed wydaniem towaru Odbiorcy. Pobrana opłata jest zwracana na rachunek bankowy Nadawcy.

 • Prawo przewozowe - ustawa z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 2015 poz. 915, ze zm.).

 • Przesyłka - przesyłka towarowa będąca przedmiotem Usługi, składająca się jednej lub wielu odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych do transportu paczek, spełniających następujące warunki:

  • Masa pojedynczej paczki nie może przekroczyć 168 kg.

  • Maksymalne wymiary paczki wynoszą: długość 230 cm, szerokość 230 cm, wysokość 210 cm.

  • Przesyłka musi być zabezpieczona i przygotowana do przewozu, poprzez odpowiednie jej opakowanie dopasowane do rodzaju przewożonego towaru, oraz jego wartości.

  • Przesyłka nie może zagrażać bezpieczeństwu innych przewożonych towarów, posiadać ostrych krawędzi, czy wystających części z opakowania.

 • Przesyłka niedoręczalna - przesyłka, której nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub/i błędnie wskazanych adresów.

 • Regulamin | Regulamin Główny | Regulaminem Świadczenia Usług DTS - niniejszy regulamin świadczenia usług DTS adresowany do wszystkich Zleceniodawców i Klientów DTS. Aktualna wersja Regulaminu Głównego dostępna jest pod adresem: https://cloudserver011564.home.pl/marketing/Regulamin_Swiadczen ia_Uslug_Zadbano-Regulamin_Glowny.pdf

 • Track and Trace | T&T | TT - system śledzenia aktualnych informacji o Przesyłce przez Internet udostępniający następujące informacje: zaplanowany czas dostawy lub/i realizacji Usług, aktualne położenie i status Przesyłki, zaplanowane działania, oraz ich terminy i kontakt do osób odpowiedzialnych za ich realizację.

 • Aplikacja | TMS - aplikacja sieciowa służąca do zamawiania Usług, monitorowania statusów ich realizacji, oraz udostępniania informacji nt przebiegu realizacji Usługi. Aplikacja udostępniana jest bezpłatnie Zleceniodawcom po podpisaniu Umowy

 • Użytkownik - osoba posiadająca indywidualne konto w Aplikacji.

 • Usługa przewozowa - usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek niebędących Przesyłkami pocztowymi, świadczona na podstawie Prawa Przewozowego.ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – LISTA PRZEWOŹNIKÓW WRAZ Z REGULAMINAMI USŁUGI PRZEWOZU BL PACZKA

Lp.

Przewoźnik

Serwis Przewoźnika

Regulamin Usług przewozu

1

General Logistics Systems Poland sp. z o.o. (GLS)

https://gls- LINK group.com/PL/pl/home

2

Fedex Express Poland sp. z o.o. (Fedex)

https://www.fedex.com/pl- pl/home.html

3

DPD Polska sp. z o.o. (DPD)

https://www.dpd.com/pl/pl/

4

DHL Parcel Polska sp. z o.o. (DHL)

https://www.dhl.com/pl- pl/home.html

5

Poczta Polska S.A.

https://www.pocztex.pl/dla- firmy/

 • Materiały Snoovio Pobierz nasz prasowy pomocnik! Zdjęcia, informacje o firmie i paczkę z logo.
 • Nie chcesz mieć sobie równych? Zostaw swój adres e-mail, a my prześlemy Ci poradnik zawodowego śpiocha.

Nie prześpij okazji! Zapisz się do newslettera i zyskaj dostęp do nowości i rabatów.