Regulamin sklepu internetowego Snoovio

Definicje

 1. Chat - usługa elektroniczna umożliwiająca szybkie nawiązanie kontaktu z Usługodawcą/Sprzedawcą.
 2. Formularz kontaktowy - usługa elektroniczna umożliwiająca nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą/Usługodawcą.
 3. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna umożliwiająca założenie Konta.
 4. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia na Produkty.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto — usługa cyfrowa w postaci panelu utworzonego w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności tworzenia Listy życzeń oraz wystawianie opinii o produkcie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 8. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
 9. Lista życzeń – usługa elektroniczna dostępna dla Użytkowników posiadających Konto, umożliwiająca dodanie Produktów do listy życzeń.
 10. Newsletter - usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne przesyłanie cyklicznych treści edukacyjnych oraz marketingowych o usługach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 11. Oferta – informacje wprowadzane przez Sprzedawcę i wyświetlane w Sklepie, dotyczące warunków sprzedaży Produktu, nie stanowiące oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert
 12. Polityka - Polityka prywatności i polityka plików cookies dostępna pod adresem link.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz lub usługa będąc̨ a przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
 14. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego Regulaminu, odnoszące się do Konsumenta, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 16. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strony i Sklepu, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług elektronicznych.
 17. Sklep, Strona - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej link oraz na jej podstronach.
 18. Sprzedawca, Usługodawca - Snoovio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Hutnicza 123, 85-825 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001020606, NIP: 9532794494, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, adres email: sales@snoovio.com
 19. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Internet, której przedmiotem jest zbycie przez Sprzedawcę Produktu na rzecz Kupującego w zamian za uiszczenie ceny.
 20. Usługa – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, to jest złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy sprzedaży, prowadzenie Konta, Newsletter, Formularz zamówienia, Formularz rejestracji, Formularz kontaktowy, Chat, Lista życzeń.
 21. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, Sklepu, w tym, lecz nie wyłącznie, korzystająca z Usług.
 22. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzając̨ e bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, to jest składanie Zamówień na Produkty, zawieranie Umowy sprzedaży, prowadzenie Konta Użytkownika, Newsletter, Formularz zamówienia, Formularz rejestracji, Formularz kontaktowy, Chat, Lista życzeń.
 2. Przed założeniem Konta lub złożeniem Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem link.
 4. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, umieszczania materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.
 5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 6. Na końcową(ostateczna)̨ kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 7. Gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsad̨ nie oceniając̨ , na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 8. Sprzedawca w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniać będzie również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 9. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte Umowy sprzedaży Produktów.
 10. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu. Dla uniknięcia wątpliwości, zapoznawanie się z asortymentem Sklepu nie wymaga zakładania Konta ani podawania danych.
 11. Koszty dostawy towaru zakupionego w Sklepie, jeżeli nie wskazano inaczej, ponosi Kupujący.

Konto użytkownika

 1. Założenie Konta odbywa się poprzez stronę https://snoovio.pl/account/register
 2. Do założenia Konta niezbędne jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką oraz akceptacja Regulaminu.
 3. W formularzu należy podać adres e-mail. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania.
 4. Zabronione jest dodawanie w Formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Z chwilą kliknięcia w przycisk założenia Konta między Sprzedawcą, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto.
 6. Użytkownik powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 7. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu historii ostatnich zamówień, dodawania Produktów do Listy życzeń, wystawiania opinii do Produktów i innych usług dostępnych w Sklepie oraz uzyskania kuponów rabatowych.
 8. Umowa z Użytkownikiem o założenie i prowadzenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konto poprzez:
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konto w przypadku zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu, w przypadku podania danych o charakterze bezprawnym lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.

Oferowane produkty

 1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie Produkty są wytwarzane przez Sprzedającego lub na jego zlecenie oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych, a ich wprowadzenie na rynek odbyło się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor Produktów. Sprzedający informuje Użytkownika, iż odcienie i kształty z uwagi na specyfikę Produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu, w szczególności uwzględniając okoliczności opisane w ust. 3 poniżej.
 3. Niektóre elementy Produktów są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej Oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu zarówno koloru jak i kształtu Produktu.

Składanie zamówienia i płatność

 1. Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w Formularzu Zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sklep oferuje pełne wsparcie Kupujących w procesie składania Zamówień, w pełnym wymiarze czasu opisanym w ust. 2 powyżej, za pośrednictwem Formularza Kontaktu lub innych form kontaktu wskazanych na podstronie (Sklepu) pt. Kontakt. W takim przypadku, na wszelkie pytania uwagi i reklamacje Kupujących dot. składania Zamówień, Sprzedający odpowie nie później niż w następnym dniu roboczym, liczonym od dnia dokonania stosownego zgłoszenia (o którym mowa w niniejszym ust. 3). Dodatkowo, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-16:00, Sprzedający (Usługodawca) udostępni Kupującym funkcję Chat, pozwalającą na szybki kontakt ze Sprzedawcą (Usługodawcą) (przy czym dla uniknięcia wątpliwości, we wspomnianym zakresie dni i godzin, Klient może skorzystać ze wszystkich form kontaktu opisanych w niniejszym ust. 3)..
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Kupujący na odpowiednich podstronach Sklepu wybiera Produkty i dodaje je do Koszyka. Produkty znajdujące się w Koszyku nie są jeszcze zamówione i Kupujący ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Dla uniknięcia wątpliwości, dodanie Produktów do Koszyka nie powoduje ich rezerwacji, a tym samym nie wpływa na informacje dot. dostępności poszczególnych Produktów.
 5. W celu kontynuacji złożenia Zamówienia, Kupujący powinien kliknąć przycisk „Zamawiam".
 6. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć lub skorzystać z opcji zakupu „bez Konta”, podając adres e-mail i dane niezbędne do realizacji Zamówienia. W przypadku gdy Kupujący wybierze opcję złożenia Zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia Zamówienia niezbędne jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką oraz akceptacji Regulaminu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, powinien się na nie zalogować.
 7. Na podstronie weryfikacji koszyka Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności, miejsca dostarczenia Produktu oraz dodania kodu rabatowego.
 8. Wskazane w koszyku Produkty wraz z podaniem ich ilości, cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Użytkownika przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia Oferty zakupu tych Produktów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę" składa Sprzedawcy Ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Do tej chwili Klient ma możliwość zmodyfikowania wprowadzonych danych, jak również wprowadzenia zmian w zakresie wyboru Produktów. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Oferty od Kupującego, która będzie również utrwalać, zabezpieczać, udostępniać i potwierdzać (Kupującemu) najważniejsze postanowienia Umowy sprzedaży oraz inne informacje , w tym te opisane w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta (w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie). W kolejnej wiadomości e- mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia Oferty Użytkownika. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu Oferty, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Kupujący po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę" zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe, chyba że wybrał inaczej. Dokonanie płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia Oferty, płatność dokonana z góry jest w całości i niezwłocznie mu zwracana.
 10. Płatność odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy Blue Media. Dostępne są następujące sposoby płatności: karty płatnicze, BLIK, przelew tradycyjny, płatności ratalne oraz odroczony termin płatności.
 11. W przypadku braku zapłaty za Zamówienie w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, zamówienie zostaje anulowane.
 12. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Sprzedawca lub jego przedstawiciel może kontaktować się z Kupującym telefonicznie lub e-mailowo.
 13. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem płatności za Zamówienie w pełnej kwocie wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia.
 14. Dokumentem sprzedaży, w przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, generowana automatycznie do każdego Zamówienia.
 15. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.
 16. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę prawną, Kupujący zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Przewidywany czas realizacji Zamówienia dostępny jest na karcie Produktu przed dodaniem go do koszyka, w odpowiednim polu opisu Produktu.
 2. Czas realizacji Zamówienia widoczny na karcie Produktu liczony jest w oparciu o dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich Zamówień dla tego Produktu, który może ulec wydłużeniu.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia na etapie jego realizacji przed wysyłką, w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia lub wystąpienia tymczasowego braku magazynowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podanej na Stronie. 4. Dostawa następuje przesyłką kurierską z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego, za pośrednictwem jednej z firm kurierskich:
 4. Kupujący jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem Oferty dotyczącej zakupu Produktów znajdujących się w koszyku.
 5. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych Produktów oraz statusie Zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego w osobnej wiadomości e-mail. Kupującemu jest również udostępniana opcja śledzenia przesyłki.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości dostawy Zamówionych Produktów wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, takie jak np. błędnie podany adres wysyłki.
 7. Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności Zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

Pozostałe usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje z chwilą zapisu do Newslettera i kliknięcia w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z Newslettera poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo. Zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza zamówienia wymaganych danych. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza Zamówienia.
 3. Usługa Formularz rejestracji świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo. Zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza rejestracji wymaganych danych. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rejestracji albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza rejestracji.
 4. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo. Zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania do Formularza kontaktowego danych. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego z Usługodawcą. W celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie wskazanej w Formularzu kontaktowym Usługodawca wykorzysta podany przez Użytkownika adres e-mail. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo z chwilą uprzedniego zakończenia korzystania z Formularza kontaktowego.
 5. Usługa Chat świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo. Zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia wprowadzania treści do Chatu. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Chatu.
 6. Lista życzeń świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje z chwilą dodania pierwszego Produktu do Listy życzeń. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z Listy życzeń wszystkich Produktów lub usunięcia Konta.

Odstąpienie od umowy sprzedaży.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 100 dni od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie Produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego za pomocą formularza, dostępnego na stronie https://snoovio.pl/pages/darmowe-zwroty lub listem tradycyjnym.
 3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży, określonym w ust. 1 powyżej.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) o świadczenie usług przewozu towarów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta całkowity koszt Produktu, jedynie w przypadku zwrotu całkowitego, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta Produktu oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odebrania Produktu. Datę zwrotu ustalają wspólnie Kupujący i Sprzedający. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie jedną nieudaną próbę odebrania Produktu z winy Kupującego (bez względu na to, czy odbiór będzie dokonywany samodzielnie, czy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych), Sprzedawca poinformuje o planowanej drugiej próbie odebrania zwróconego Produktu. Jeśli druga próba również zakończy się niepowodzeniem z winy Kupującego, dalsze bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 34 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Produkt powinien być zwrócony bez wad i uszkodzeń. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Odstąpienie od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą, bez podania przyczyny, w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pocztą elektroniczną sales@snoovio.com lub listem tradycyjnym.
 3. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na podstronie Sklepu (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. 13. Aby zachować termin odstąpienia od umowy Użytkownik musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Reklamacja produktu lub usługi

 1. Sprzedający/Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu/Użytkownikowi Produkt/Usługę wolne od wad.
 2. Sprzedający/Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu/Usługi z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Jeśli Kupujący/Użytkownik stwierdzi wadę Produktu/Usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę/Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową lub elektroniczną.
 5. W reklamacji Produktu należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania Zamówienia.
 6. Podstawą przyjęcia reklamacji Produktu jest dowód jego zakupu albo inny dowód zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający/Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady – w stosunku do Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, regulują przepisy ustawy o prawach konsumenta (art. 43a – art. 43q).
 9. Niniejszym wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego) w stosunku do przedsiębiorców (tj. podmiotów innych niż Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta).

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Zakupy w ramach programów kafeteryjnych

 1. Użytkownik ma możliwość opłacenia Zamówienia w całości lub w części kodem rabatowym lub voucherem zakupionym („Voucher”) u jednego z partnerów Sprzedawcy.
 2. Vouchery są znakami legitymacyjnymi składającymi się z ciągu znaków alfanumerycznych, o określonym nominale, uprawniającymi do zapłaty za Produkty dostępne w Sklepie.
 3. Wartość nabywcza Vouchera odpowiada jego nominałowi.
 4. Vouchery mogą być realizowane przez Kupujących wyłącznie w dacie ważności danego Vouchera. Data ważności zakupionego Vouchera nie podlega przedłużeniu. Vouchery nie wykorzystane w dacie ważności nie zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę.
 5. W czasie jednej transakcji w Sklepie Kupujący może dokonywać płatności przy użyciu jednego Vouchera.
 6. W przypadku, gdy wartość towarów kupowanych przez Kupującego w Sklepie jest wyższa od wartości nominału użytego Vouchera, Kupujący jest zobowiązany do dopłacenia różnicy w jednej z form płatności dostępnych w Sklepie.
 7. Vouchery nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Aby dokonać płatności Voucherem należy wprowadzić kod Vouchera w przeznaczonym do tego polu oznaczonym „Kod zniżkowy / voucher” dostępnym na podstronie weryfikacji koszyka.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Użytkownika. W takich wypadkach duplikaty Voucherów nie będą wydawane.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania Produktu w zamian za Vouchery w przypadku podejrzenia, że Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Sprzedawcę lub polegających na fałszowaniu danych.
 11. Kupujący może opłacić Voucherem jedynie cenę Produktu. Kwotę stanowiącą wartość przesyłki Produktu Kupujący pokrywa ze środków własnych.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Voucherów Kupujący powinien zgłaszać Sprzedawcy mailowo.
 13. W pozostałym zakresie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

System ocen

 1. Kupujący posiadający Konto w Sklepie ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia oceny Produktu zakupionego w Sklepie.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Kupującego wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie oceny oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie –formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia oceny po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia oceny Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Ocena może być wystawiona jedynie przez Kupującego, zatem Użytkownika, który dokonał zakupów w Sklepie.
 4. Możliwość wystawienia oceny nie jest ograniczona w czasie.
 5. Wystawione przez Kupującego oceny są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 6. Po wystawieniu opinii jest ona widoczna na podstronie Sklepu, na której dostępny jest oceniony Produkt wraz z informacją o autorze oceny oraz dacie jej wystawienia.
 7. >Na podstawie sumy wszystkich ocen danego Produktu w Sklepie widoczna jest ogólna ocen Produktu stanowiąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen tego Produktu.
 8. Wystawienie oceny nie może być wykorzystywane przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 9. Wyłączną odpowiedzialność za treść oceny ponosi jej autor.
 10. Ocena może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych Umów sprzedaży w celu wystawienia oceny. Autorem oceny nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 11. Wystawiona ocena może zostać w każdym czasie edytowana lub usunięta przez jej autora.
 12. Z chwilą umieszczenia oceny Kupujący wyraża zgodę na publikację oceny w całości albo w części w Sklepie lub w kanałach social media Sprzedawcy, przy czym taka zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Kupującego.
 13. Sprzedawca nie ingeruje w treść ocen, jednak zastrzega sobie prawo ich weryfikacji, a także usunięcia lub zablokowania w przypadku, gdy:

Cookies

 1. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia Zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, służących do utrzymania: sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta, procesu składania Zamówienia i prawidłowego działania Strony. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące stosowania plików cookies w ramach Strony znajdują się w Polityce.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu Użytkowników o zmianie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na Stronie. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na Stronie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na Stronie, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Użytkowników, którzy podali adres email).
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd właściwy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.